Πιστοποίηση

Η ARGΟS SECURITY είναι μια σύγχρονη και δυναμική επιχείρηση, εξειδικευμένη σε θέματα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

Βασιζόμενη στη πολύχρονη εμπειρία της, καλείται να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού και δύσκολων συνθηκών και έχει κατορθώσει να βρίσκεται ανάμεσα στις πιο αξιόπιστες εταιρίες του κλάδου της.

Είναι στελεχωμένη με έμπειρους επαγγελματίες του χώρου με υψηλές δυνατότητες και σε κάθε περίπτωση ακολουθεί τις διεθνείς προδιαγραφές με βάση τις ανάγκες προστασίας που κάθε φορά υπάρχουν.

Τα Διοικητικά Στελέχη της επιχείρησης έχουν εμφυσήσει στο ανθρώπινο δυναμικό της ARGΟS SECURITY τις βασικές αρχές της ποιότητας, που αφορούν την εξυπηρέτηση του πελάτη πριν και μετά την πώληση, καθώς και την επιδίωξη του μέγιστου οφέλους προς τον πελάτη.

Η ARGΟS SECURITY ακολουθεί συνεχώς τις αλλαγές του επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Σε μια απαιτητική και δυναμική αγορά, η Εταιρία εκσυγχρονίζεται και αναζητά λύσεις ώστε να εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα τους πελάτες της. Την διακρίνει ένα πάθος για βελτίωση και βασικός στόχος της είναι η αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών της.

Γι’ αυτό το σκοπό φρόντισε και εφοδιάστηκε με Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 (TUV ΑUSTRIA & το BQC), που διέπουν το πεδίο εφαρμογής «'Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης σε Οργανισμούς Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα (π.χ. σε Οργανισμούς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας: Νοσοκομειακές Εγκαταστάσεις-Μονάδες Ψυχικής Υγείας-Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγή της Ψυχοκοινωνικής Υγείας-Κλινικές- Θεραπευτήρια-Οικοτροφεία-Δομές Κέντρων Κοινωνικής Προνοίας-Ιδρύματα Ατόμων με Αναπηρία, Τεχνικές Εταιρείες, Οργανισμούς και Φορείς του Δημοσίου όλων των Ειδικοτήτων, Οργανισμούς Παροχής Υπηρεσιών, Οργανισμούς Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου, Βιοτεχνίες, Βιομηχανίες, Οργανισμούς Παροχής Χρηματοπιστωτικών & Ασφαλιστικών Υπηρεσιών, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κ.α.) και Παροχή Υπηρεσιών Εικοσιτετραώρου Κέντρου Λήψης Σημάτων" » που είναι και το αντικείμενο της επιχείρησης.

Οι αρχές που περιγράφονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας αποτελούν απόλυτη δέσμευση τόσο της Διοίκησης όσο και όλων των τμημάτων της Εταιρίας, των οποίων η οργανωτική ένταξη αποτυπώνεται στο Οργανόγραμμα της Εταιρίας.

Βασικός στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρίας αποτελεί η δημιουργία πλαισίου με στόχο την συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της, έχοντας πάντα ως βασικό γνώμονα την ικανοποίηση των προσδοκιών αλλά και των αναγκών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Για την υλοποίηση του παραπάνω στόχου η Διοίκηση υποστηρίζει και εφαρμόζει αδιάλειπτα τις βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν το Σύστημα Ποιότητας της Εταιρίας, βασιζόμενη στην αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία τόσο των εργαζομένων της όσο και των συνεργατών της.

Ως εκ τούτου αναπόσπαστο κομμάτι των δραστηριοτήτων και των απώτερων στόχων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελούν:

 • Η ικανοποίηση των πελατών
 • Η συνεχής βελτίωση των λειτουργιών της.

Οι βασικές αρχές, έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρίας είναι:

 • Η τήρηση των προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων του πελάτη, έτσι όπως έχουν συμφωνηθεί μέσω των γραπτών συμβάσεων ή / και συμφωνιών.
 • Η συνεχής υποστήριξη του πελάτη μετά την πώληση ώστε να αξιολογούνται μηνύματα ικανά να καλύψουν, εκτός των εκφρασμένων, και των συναγομένων αναγκών των πελατών.
 • Η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των προμηθευτών.
 • Η τήρηση των απαιτούμενων προδιαγραφών που αφορούν τις διαδικασίες φύλαξης.
 • Η συνεχής ενημέρωση της Διοίκησης για νέες τεχνολογίες, προκειμένου να είναι διαρκώς ενήμερη για τα πιο σύγχρονα διεθνή δεδομένα.
 • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών.
 • Ο καθορισμός μετρήσιμων και αντικειμενικών στόχων βελτίωσης της συνολικής λειτουργίας της Εταιρίας.

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει ορίσει εκπρόσωπό της για θέματα ποιότητας, με ειδικό καθήκον την εποπτεία της συντήρησης, βελτίωσης και της ανάπτυξης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Ευθύνη της Διοίκησης

Η δέσμευση της Διοίκησης για την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος καθώς και για την εξασφάλιση του βασικού στόχου για συνεχή βελτίωση εξασφαλίζεται μέσα από τις παρακάτω ενέργειες:

 • Επικοινωνώντας την σπουδαιότητα της συνεχούς ικανοποίησης των απαιτήσεων και των προσδοκιών του πελάτη, στο σύνολο του προσωπικού της Εταιρίας.
 • Τον καθορισμό της Πολιτικής για την Ποιότητα.
 • Τον καθορισμό αντικειμενικών στόχων για την Ποιότητα.
 • Την πραγματοποίηση ανασκοπήσεων του Συστήματος.

Η οργανωτική δομή της Εταιρίας αποτυπώνεται στο οργανόγραμμα της Εταιρείας, στο οποίο φαίνονται οι κάθετες επικοινωνίες μεταξύ των τμημάτων και των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Το οργανόγραμμα εγκρίνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Το οργανόγραμμα πλαισιώνεται και υποστηρίζεται από τις αντίστοιχες περιγραφές θέσεων εργασίας, μέσω των οποίων καθορίζονται με σαφήνεια οι υπευθυνότητες και οι αρμοδιότητες για την κάθε θέση εργασίας, καθώς και η οργανωτική ένταξη του καθενός έτσι όπως διαμορφώνεται μέσα από τις διαδικασίες του Συστήματος.

Η Διοίκηση της Εταιρείας ορίζει τον Υπεύθυνο Προγράμματος Ποιότητας ως εκπρόσωπό της σε θέματα Ποιότητας, ο οποίος ανεξάρτητα από τα άλλα του καθήκοντα έχει καθορισμένη δικαιοδοσία ώστε:

 • Να εξασφαλίζει ότι το Σύστημα εφαρμόζεται και διατηρείται.
 • Να ενημερώνει την Ανώτατη Διοίκηση για την πορεία του Συστήματος.
 • Να εντοπίζει και να παρουσιάζει τις πιθανές περιοχές βελτίωσης του Συστήματος.

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει την λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, αλλά και έκτακτα, όποτε κριθεί αναγκαίο. Το Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελεί ουσιαστικά τον βασικό πόλο της οργανωτικής διαχείρισης της Εταιρείας, αφού παίρνει αποφάσεις σχετικές με προληπτικές / διορθωτικές ενέργειες, πολιτικές προμηθειών, εισαγωγή νέων δραστηριοτήτων / υπηρεσιών, παρακολούθηση και αξιολόγηση στόχων ποιότητας, σημεία βελτίωσης του Συστήματος Ποιότητας κλπ. Το Διοικητικού Συμβουλίου λειτουργεί και ως Συμβούλιο Διοικητικής Ανασκόπησης διαρκώς.

Στο εν λόγω Συμβούλιο συμμετέχει η Ομάδα Ποιότητας, η οποία αποτελείται από τους:

 • Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο
 • Γενικό Διευθυντή
 • Διευθυντή Εμπορικού Τομέα
 • Διευθυντή Διεργασιών
 • Εκπρόσωπο της Διοίκησης
 • Όποιον άλλο κριθεί ως αναγκαίος κατά περίπτωση

Υπεύθυνος για την σύγκλιση και τον συντονισμό των Συμβουλίων Διοίκησης είναι ο Εκπρόσωπος της Διοίκησης, καθώς και για την τήρηση των σχετικών πρακτικών.

Κατά τα Συμβούλια Διοίκησης τηρούνται πρακτικά, τα οποία συμπληρώνονται στο «Πρακτικά Συμβουλίου Διοίκησης».

Τα θέματα τα οποία ανασκοπούν και επεξεργάζονται τα Συμβούλια Διοίκησης και με βάση πάντα το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα των επιμέρους ενεργειών, αφορούν:

 • Αποτελέσματα Εσωτερικών Επιθεωρήσεων
 • Νέες Δραστηριότητες / Υπηρεσίες
 • Πολιτικές Προμηθειών / Συνεργασιών
 • Αποδοτικότητα διεργασιών και μη συμμορφώσεις
 • Απόδοση εμπορικής δραστηριότητας και «μηνύματα» της αγοράς
 • Αποτελεσματικότητα καθορισμένων διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών
 • Παράπονα πελατών

ΔΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας είναι δομημένο σύμφωνα με την “ιεραρχία” που ορίζεται από την Πυραμίδα Ποιότητας όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

arg iso levels

Το ανώτερο επίπεδο καλύπτεται από το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας, που είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.

Το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας περιγράφει τη Γενική Πολιτική Ποιότητας, το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, τα απαραίτητα Οργανωτικά Διαγράμματα και την αλληλεπίδραση των κύριων διεργασιών του συστήματος.

Το μεσαίο επίπεδο τεκμηρίωσης περιέχει τις Διαδικασίες λειτουργίας και τις Οδηγίες εργασίας, που έχουν σχέση με τη μεθοδολογία της εργασίας.

Το κατώτερο επίπεδο περιλαμβάνει Έντυπα – αρχεία.

Υπάρχει καθορισμένο πλαίσιο ενεργειών και αρμοδιοτήτων για τη διαχείριση των εγγράφων όπου καθορίζονται οι παρακάτω ενέργειες :

 • Έκδοση και αναθεώρηση
 • Επίκαιρη και ελεγχόμενη διανομή
 • Κωδικοποίηση
 • Απόσυρση παρωχημένων εγγράφων
 • Ελεγχόμενη διαχείριση και αναγνώριση εξωτερικών εγγράφων
 • Διαχείριση και ασφάλεια αρχείων Συστήματος
 • Έλεγχο Εισερχομένων Δεδομένων

Το προσωπικό ασφαλείας θα εκτελεί τα καθήκοντα Φύλαξης που του έχουν ανατεθεί, βάσει των κατευθύνσεων του φορέα ανάθεσης και των οδηγιών που προβλέπουν τα πιστοποιητικά ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2015 που έχει η εταιρεία, διασφαλίζοντας τον έλεγχο και την φύλαξη για την αντιμετώπιση των απειλών και γενικά σε κάθε περίπτωση που τίθεται σε κίνδυνο η ζωή, η ακεραιότητα και η περιουσία του προσωπικού και των επισκεπτών του φορέα ανάθεσης, σύμφωνα με τις Υποχρεώσεις και τα Γενικά καθήκοντα, όπως αυτά περιγράφονται από τον φορέα αλλά και του «Φάκελου Οργάνωσης της Φύλαξης» που θα κατατεθεί μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανάδειξη μας σαν ανάδοχου της Φύλαξης.

Το προσωπικό Ασφαλείας θα ενημερωθεί, μελετήσει και εξοικειωθεί με τις εσωτερικές διαδικασίες ασφαλείας και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο «Αναλυτικό Σχέδιο Φύλαξης», ώστε να είναι σε θέση, εάν απαιτηθεί, να τις χειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι διαδικασίες αυτές προβλέπουν ποιές ακριβώς ενέργειες πρέπει να γίνουν και με ποια προτεραιότητα σε κάθε έκτακτο συμβάν πχ. ληστεία, διάρρηξη, πυρκαγιά, τρομοκρατική ενέργεια, φθορές βανδαλισμούς, κ.α.

Ενδεικτικά Γενικά:

I. Διαδικασίες Ελέγχου

II. Διαδικασίες Καταγραφής

III. Διαδικασίες Αναγνώρισης

IV. Διαδικασίες Πρόληψης

V. Διαδικασίες Καταστολής

VI. Διαδικασίες επικοινωνίας με την αρμόδια Υπηρεσία Ασφαλείας του φορέα ανάθεσης

Η ARGΟS SECURITY, προχωρώντας πιο πέρα και συναισθανόμενη το ηθικό χρέος απέναντι στο προσωπικό της που προσφέρει υπηρεσίες φύλαξης στα διάφορα πόστα, έχει καθιερώσει, τεκμηριώσει και θέσει σε ισχύ ένα επιπλέον Σύστημα Διαχείρισης Επαγγελματικής Υγείας & Ασφάλειας που καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001:2018 και έχει δεσμευθεί ως προς την τήρηση και τη διαρκή βελτίωσή του μέσω ανασκοπήσεων.

Το Σύστημα Διαχείρισης Επαγγελματικής Υγείας & Ασφάλειας έγκειται στην αναγνώριση των κινδύνων στον εργασιακό χώρο και την εκτίμηση και έλεγχο της επικινδυνότητάς τους.

Έχει καθιερωθεί Διαδικασία για το συστηματικό εντοπισμό, την πρόσβαση και την συνεχή ευθυγράμμιση με τις ισχύουσες νομικές και άλλες απαιτήσεις αναφορικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, καθώς και κάθε τροποποίησης που γίνεται σ’ αυτές.

Ως μια ευαισθητοποιημένη στον τομέα αυτόν εταιρεία, επιδεικνύουμε την προσήλωσή μας στην κείμενη νομοθεσία, μέσω της προσπάθειάς μας για την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

 • Εφαρμογή πρακτικών και τεχνολογιών που μειώνουν την περίπτωση ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών
 • Πλήρης συμμόρφωση με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Τίθενται εσωτερικοί κανονισμοί και απαιτήσεις όπου χρειάζεται
 • Συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας
 • Έλεγχος της επίδοσής μας τακτικά μέσω αυστηρών αξιολογήσεων
 • Παροχή κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους εργαζόμενους για να επιδείξουν ανάλογη ευαισθητοποίηση κατά την διάρκεια της εργασίας τους, αλλά και στην καθημερινή τους ζωή.

Η Argos Security A.E.  προκειμένου να αναλάβει φύλαξη λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων προχώρησε στην έκδοση πιστοποιητικού ISPS [ International Ship and Port Facility Security Code] (Κώδικας Διεθνούς Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων). Έχοντας η εταιρεία μας το ΙSO 9001:2015 προχώρησε στην επέκταση του με συγκεκριμένη αναφορά για τη φύλαξη λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων.

Ο Κώδικας Διεθνούς Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων)είναι μια τροποποίηση της Σύμβασης SOLAS (1974/1988) σχετικά με τις ελάχιστες ρυθμίσεις ασφαλείας για πλοία , λιμάνια και κυβερνητικούς οργανισμούς. Έχει τεθεί σε ισχύ το 2004, ορίζει ότι οι κυβερνήσεις, οι ναυτιλιακές εταιρείες, το προσωπικό του πλοίου και το προσωπικό  φύλαξης λιμένων / διευκολύνσεων πρέπει να «εντοπίζουν τις απειλές κατά της ασφάλειας και να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα κατά των περιστατικών ασφάλειας που επηρεάζουν τα πλοία ή τις λιμενικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται στο διεθνές εμπόριο».

Η ΑRGOS SECURITY A.E. τεκμηριώθηκε και βεβαιώθηκε μέσω των Διαδικασιών της TUV AUSTRIA και πλέον μπορεί να προχωρήσει στην :

 • tuv austriaΕκπόνηση μελετών αξιολόγησης ασφαλείας λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων έναντι ενδεχομένων κινδύνων από σκόπιμες παράνομες ενέργειες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού κανονισμού 725/2004ΕΚ και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/65ΕΚ σχετικά με την ενίσχυση της ασφαλείας των λιμένων, η οποία ενσωματώθηκε στην Εθνική Νομοθεσία  με τον Ν.3622/2007 (ΦΕΚ Α’ 281/20-12-07) όπως ισχύουν κάθε φορά.
 • Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα που έχουν σχέση με την εφαρμογή του κώδικα ISPS και αφορούν σε θέματα ασφαλείας λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων.

Με γνώμονα τις νέες επιταγές των καιρών η ARGOS SECURITY A.E. και πάλι με κίνητρο την ανταγωνιστικότητα καθώς και τη διασφάλιση ποιότητας να βρίσκεται δίπλα στον κάθε πελάτη αποτελεί ξεχωριστή προτεραιότητα. Γι’ αυτό προχώρησε στην απόκτηση πιστοποίησης διαχείρισης συστήματος ασφάλειας πληροφοριών. Σκοπός μας να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των πελατών.

Αξίζει να σημειωθεί πως γνώση είναι μια από τις πιο σημαντικές αξίες ενός οργανισμού για την εξασφάλιση της συνέχειας των επιχειρήσεων. Σε περίπτωση απώλειας πολλών περιουσιακών στοιχείων, οι χαμένες πληροφορίες δεν έχουν νομισματικό ισοδύναμο. Για το λόγο αυτό, στις σημερινές μεταβαλλόμενες και αναπτυσσόμενες συνθήκες, η σημασία της πληροφόρησης και η ανάγκη προστασίας αυξάνονται σταδιακά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να αποθηκευτεί γραπτώς, ηλεκτρονικά μέσα, λεκτική, μνήμη εργαζομένων και πολλές άλλες μορφές. Λόγω της τεχνολογικής προόδου, πολλές από αυτές τις μορφές χρήσης ενδέχεται να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Λόγω αυτής της αλλαγής και ανάπτυξης, η ασφάλεια των πληροφοριών πρέπει να αμφισβητείται και να ελέγχεται συνεχώς. Η ασφάλεια των πληροφοριών είναι η προστασία της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της χρηστικότητας των πληροφοριών.

Το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001 είναι ένα σύστημα διαχείρισης που περιλαμβάνει άτομα, διαδικασίες και συστήματα πληροφοριών για την παροχή ασφάλειας εταιρικής πληροφόρησης και υποστηρίζεται από ανώτερα στελέχη. Προορίζεται να προστατεύει τα πληροφοριακά στοιχεία και να παρέχει επαρκείς και αναλογικούς ελέγχους ασφάλειας που παρέχουν εμπιστοσύνη στα ενδιαφερόμενα μέρη. Το σύστημα διαχείρισης πληροφοριών ασφαλείας ISO 27001 περιλαμβάνει την εταιρική δομή, τις πολιτικές, τις δραστηριότητες σχεδιασμού, τις ευθύνες, τις εφαρμογές, τις διαδικασίες, τις διαδικασίες και τους πόρους.

ISO / IEC 27001: Το 2013 ορίζει τις απαιτήσεις για την εγκατάσταση, την υλοποίηση, την εκτέλεση και τη συνεχή βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών στο πεδίο εφαρμογής του οργανισμού. Περιλαμβάνει επίσης απαιτήσεις για την αξιολόγηση και τη βελτίωση των κινδύνων ασφάλειας πληροφοριών που σχετίζονται με τις ανάγκες του οργανισμού. ISO / IEC 27001: Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο 2013 είναι γενικές και προορίζονται να ισχύουν για όλους, ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος και τη φύση των οργανισμών. Το ISO 27001 απαιτεί από τους οργανισμούς να προετοιμάζουν τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων και κινδύνων, τα καθήκοντα και τις ευθύνες, τα σχέδια συνέχισης των επιχειρήσεων, τις διαδικασίες διαχείρισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης και την τήρηση πρακτικών σχετικά με αυτά. Η Αρχή θα πρέπει να εκδώσει μια πολιτική ασφάλειας πληροφοριών που θα περιλαμβάνει όλες αυτές τις δραστηριότητες και θα ευαισθητοποιήσει το προσωπικό της σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών και τις απειλές. Η διαχείριση της ασφάλειας της πληροφορίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ενεργό υποστήριξη της διοίκησης και τη συμμετοχή του προσωπικού ως μια ζωντανή διαδικασία στην οποία μετρώνται οι επιλεγμένοι στόχοι ελέγχου και παρακολουθείται συνεχώς η συμμόρφωση και η απόδοση των ελέγχων.

bqc iso 26000Η εταιρεία μας απέκτησε επίσης και ένα άλλο πιστοποιητικό το οποίο δεν υποχρεώνει με  άλλα λόγια, παρέχει καθοδήγηση και όχι απαιτούμενα κριτήρια και για το λόγο αυτό δεν είναι πιστοποιήσιμο, όπως άλλα πρότυπα ISO. Το ISO 26000 είναι η πρώτη, σε διεθνές επίπεδο, προσπάθεια συλλογής αντιλήψεων για την κοινωνική υπευθυνότητα από όλο τον κόσμο και την εφαρμογή της από όλους τους τύπους των οργανώσεων σε όποιο μέρος και αν βρίσκονται ή δραστηριοποιούνται. Ουσιαστικά καλύπτει όλους τους άξονες της ηθικής, των αξιών, των αρχών της βιωσιμότητας και της διακυβέρνησης, του περιβάλλοντος, της κατανάλωσης, των πολιτικών για τις προμήθειες κ.λπ. Ειδικότερα, οι πρακτικές προμηθειών αναφέρονται από την κοινωνική και περιβαλλοντική τους πλευρά, τόσο από την προοπτική του παραγωγού όσο και από αυτήν του καταναλωτή. Το ISO 26000 δεν αντικαθιστά άλλα υφιστάμενα πρότυπα, κώδικες δεοντολογίας, συνθήκες ή νομοθεσίες. Αναφέρει καλές πρακτικές και οδηγεί τους αναγνώστες σε περαιτέρω πηγές πληροφόρησης. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τα ακόλουθα επτά κύρια θέματα. που σχετίζονται με την εταιρική υπευθυνότητα:

 • διακυβέρνηση,
 • ανθρώπινα Δικαιώματα,
 • εργασιακές Πρακτικές,
 • περιβάλλον,
 • πρακτικές δίκαιης/ορθής λειτουργίας,
 • θέματα καταναλωτή,
 • συμμετοχή και ανάπτυξη τοπικών κοινοτήτων.
 • Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα, τη συχνότερη αιτία τραυματισμών, αναπηρίας και θανάτου σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκτιμάται πως εκατομμύρια άνθρωποι τραυματίζονται θανάσιμα ή αποκτούν μόνιμη αναπηρία από τον τραυματισμό τους, από κάποιο τροχαίο ατύχημα σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. Το γεγονός αυτό καθιστά την επαπειλούμενη Οδική Ασφάλεια Κυκλοφορίας (RTS), ένα κρίσιμο παγκόσμιο ζήτημα με ανυπολόγιστες ανθρώπινες, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.

 

swiss iso 39001Το διεθνές πρότυπο ISO 39001, καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος (RTS) Διαχείρισης της Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας για τη βελτίωση της ασφάλειας και τη μείωση των ατυχημάτων, καθώς και τη μείωση του κινδύνου σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου εξαιτίας των τροχαίων ατυχημάτων.

Οι απαιτήσεις, περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή, μιας κατάλληλης πολιτικής RTS, την ανάπτυξη στόχων στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής, καθώς και σχεδίων δράσης, τα οποία λαμβάνουν υπόψη νομικές και άλλες απαιτήσεις καταλήγοντας σε ένα πλήρες σχέδιο με σημείο αναφοράς τον κύκλο PDCA, Plan- Do – Check- Act.

Το εν λόγω διεθνές πρότυπο εφαρμόζεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς που αλληλοεπιδρούν με το δίκτυο οδικής κυκλοφορίας όπως εθνικές οδικές αρχές, κυβερνητικές υπηρεσίες μεταφορών, και  ιδιωτικές εταιρείες οδικής ασφάλειας.

Το σύστημα διαχείρισης RTS μπορεί να είναι συμβατό ή ενσωματωμένο σε άλλα συστήματα διαχείρισης του οργανισμού.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την πιστοποίηση ISO 39001:

 • Εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών στον οργανισμό, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των ενδιαφερομένων μερών
 • Προσδιορισμός των κινδύνων της οδικής κυκλοφορίας και βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη διαχείρισή τους
 • Μείωση των λειτουργικών και ασφαλιστικών δαπανών
 • Εγκατάσταση και βελτίωση εφαρμοζόμενων διαδικασιών λειτουργίας
 • Συμμόρφωση με την πολιτική και τους στόχους εντός του οργανισμού

H εφαρμογή και προβολή οργανωτικών μέτρων για την οδική ασφάλεια από τον πιστοποιούμενο οργανισμό επιδεικνύει κοινωνική ευθύνη απέναντι στους πελάτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς.

eurocert iso 22301Οι ανάγκες για την ικανοποίηση των πελατών μας ωθούν στην αυτοβελτίωσή μας και στην βελτίωση της λειτουργίας της εταιρείας, η οποία με αλματώδη βήματα εξελίσσεται. Γι’ αυτό αποκτήσαμε το πιστοποιητικό ISO 22301 το οποίο έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα και ισχύ.

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

 • Δημιουργία ενός συστήματος “ανθεκτικότητας” που έχει ως πρώτο μέλημα την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού μας και επιπλέον τη διαφύλαξη της φήμης και των περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού.
 • Διασφάλιση Επιχειρησιακής Συνέχειας και λειτουργίας του οργανισμού μας για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών στους πελάτες του, μετά από διακοπή της λειτουργίας του.
 • Αναγνώριση των κρίσιμων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του οργανισμού μας και των επιπτώσεων από πιθανή διακοπή τους, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στη περίπτωση αναπάντεχου συμβάντος.
 • Αύξηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του οργανισμού και ενίσχυση της εταιρικής φήμης

 

Το πρότυπο ISO 18788:2015 καθορίζει τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης των Λειτουργιών Ιδιωτικής  Ασφάλειας. Παρέχει ένα πλαίσιο για τη δημιουργία, την εφαρμογή, τη λειτουργία και  τη συνεχή  βελτίωση του. Βασική αρχή του προτύπου είναι ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ασφάλεια των Δραστηριοτήτων Security και η εφαρμογή των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων που σχετίζονται με τις Δραστηριότητες Ιδιωτικής  Ασφάλειας.

bqc iso 18788Απαιτήσεις Προτύπου – Το πρώτο βήμα για την πιστοποίηση του Οργανισμού είναι ο προσδιορισμός του Πεδίου Εφαρμογής. Ο Οργανισμός λαμβάνοντας υπόψη τα εσωτερικά και εξωτερικά θέματα, και τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών πρέπει να καθορίσει το Τεκμηριωμένο πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Λειτουργιών Ιδιωτικής Ασφάλειας. Ο οργανισμός στην συνέχεια πρέπει να προσδιορίσει το Πλαίσιο του Οργανισμού, τις εσωτερικές και εξωτερικές παραμέτρους που μπορεί να επηρεάζουν την ικανότητα του Οργανισμού, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις απαιτήσεις τους. Η Ανώτατη Διοίκηση πρέπει να αναπτύξει, τεκμηριώσει και δημοσιεύσει τη  Δήλωση Συμμόρφωσης που υποδεικνύει την ευθύνη της για την συμμόρφωση του οργανισμού με τις αρχές του σεβασμού των ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Ανώτατη Διοίκηση πρέπει να παρέχει τους απαιτούμενους  πόρους για την καθιέρωση, εφαρμογή, διατήρηση και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Λειτουργιών Ιδιωτικής Ασφάλειας. Ο Οργανισμός λαμβάνοντας υπόψη τις εσωτερικές και εξωτερικές παραμέτρους και τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών πρέπει να εντοπίσει τις Απειλές και τις Ευκαιρίες. Επίσης πρέπει να εκτιμήσει την επικινδυνότητα πριν από οποιαδήποτε δραστηριότητα και να σχεδιάσει τις ενέργειες για την αντιμετώπιση των απειλών και την αξιοποίηση των ευκαιριών. Ο Οργανισμός πρέπει να καθιερώσει στόχους σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης των Λειτουργιών Ιδιωτικής Ασφάλειας και να σχεδιάσει τις ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση τους.

Η «Βιομηχανία της Αγοράς», ανεξαρτήτου είδους και μεγέθους, παρέχοντας υπηρεσίες (ή προϊόντα) σε έναν ή σε εκατομμύρια καταναλωτές ή πελάτες, μέσω φυσικής, άμεσης ή έμμεσης επαφής, αντιμετωπίζει νέες και μεγαλύτερες προκλήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιβίωση οποιασδήποτε εμπορικής δραστηριότητας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ριζικές και άμεσες αλλαγές που πρέπει να υιοθετηθούν, για να διασφαλιστεί η κανονική λειτουργία των αγορών σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον. Mε τα νέα δεδομένα επιπρόσθετες υπηρεσίες θα προστεθούν στην καθημερινή εργασία και κατά τη διάρκεια της καθημερινής λειτουργίας θα πρέπει να ισχύουν νέοι κανόνες υγιεινής. Τα κριτήρια πιστοποίησης S&W CERT που η ARGOS SECURITY A.E κατοχύρωσε μέσω της εταιρείας πιστοποίησης Swiss Approval, είναι ένα καινοτόμο εργαλείο διαχείρισης και αξιολόγησης, το οποίο δημιουργεί τη βάση για τέτοιες ριζικές αλλαγές.

Το καινοτόμο πλαίσιο της Swiss Approval S&W CERT για «Κοινωνική Αγορά / Δραστηριότητες / Επιχειρήσεις» , διορίζει έναν νέο Υπεύθυνο, τον λεγόμενο S&W Manager, που ασχολείται άμεσα με την ασφάλεια των Πελατών και των Καταναλωτών, σε κάθε Κατάστημα, Συγκρότημα Καταστημάτων, εργαστήρια, ατελιέ, περιοχές εμπορικών δραστηριοτήτων, γραφεία, μονάδες παροχής χειροποίητων υπηρεσιών, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης, δραστηριότητες αθλητισμού και δραστηριότητες πανεπιστημιουπόλεων, μέσα μεταφοράς, γεωργικές δραστηριότητες και άλλες κοινωνικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες. Στην ARGOS SECURITY A.E.  Υπεύθυνος S&W Manager ορίστηκε ο κ. Γεώργιος Αρκομάνης, ο Εμπορικός Διευθυντής της Εταιρείας και Υπεύθυνος Συστημάτων Ποιότητας και Βελτίωσης.

Στη σημερινή “πανδημική” πραγματικότητα, ένα νέο είδος διαδικασιών ασφάλειας θα πρέπει να ενσωματώνεται σε μόνιμη βάση στην καθημερινή λειτουργία οποιασδήποτε «Κοινωνικής Αγοράς», η οποία θα πρέπει επιπλέον να θεωρείται εφεξής ως τόπος δραστηριοτήτων «υγειονομικού ενδιαφέροντος».

sw argosΑυτό μπορεί να συνεπάγεται αύξηση του λειτουργικού κόστους, αλλά ταυτόχρονα θα αυξήσει σημαντικά την αίσθηση ασφάλειας για το προσωπικό, τους πελάτες, τους συμμετέχοντες, τους εργοδότες και τους υπαλλήλους, τους επισκέπτες, τους μαθητές και άλλους συμμετέχοντες και δημιουργούς κοινωνικών δραστηριοτήτων.

Η αύξηση του κόστους σχετίζεται με τους ακόλουθους παράγοντες:

 • Απολυμάνσεις υγιεινής, επιπλέον των συμβατικών απολυμάνσεων.
 • Χρήση προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού για υπαλλήλους, προσωπικό, καταναλωτές και πελάτες.
 • Εγγύηση μέγιστης χωρητικότητας πελατών, επισκεπτών, συμμετεχόντων και εργαζομένων πάντα λιγότερο από 100%, όπως ορίζεται από τοπικές ή εθνικές αρχές και λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση κινδύνου διαπροσωπικής μετάδοσης, ανάλογα με τη φύση, το εύρος και άλλες λειτουργικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες των εμπορικών δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών που παρέχονται, σύμφωνα με τα «κριτήρια πιστοποίησης του συστήματος S&W».
 • Επένδυση σε εγκαταστάσεις, υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης, τεχνολογία, συγκεκριμένη απασχόληση Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και στην κατάρτιση.

Η «Επιχείρηση Κοινωνικής Αγοράς» υπό την προοπτική των κριτηρίων πιστοποίησης «S&W CERT», δεν αναλαμβάνει ευθύνες που σχετίζονται με ιατρικές υπηρεσίες και δεν επιδοτεί το ρόλο οποιουδήποτε παρόχου ιατρικής περίθαλψης ή Αρχής Υγείας, αλλά στοχεύει στη διασφάλιση της εφαρμογής αποτελεσματικών μέτρων ασφάλειας της δημόσιας υγείας για όλους τους πελάτες, τους καταναλωτές και το προσωπικό, με στόχο τον περιορισμό των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων συνεπειών στην υγεία και την κοινωνικοοικονομική ευημερία.

Η ARGOS SECURITY A.E. ως πιστοποιημένη «Επιχείρηση», σύμφωνα με το «S&W» Πλαίσιο, είναι εγγεγραμμένη στη σχετική βάση δεδομένων του SWISS APPROVAL INTERNATIONAL INSPECTION AND CERTIFICATION BODY, αποκτώντας έναν μοναδικό κωδικό για την πιστοποίηση και την εγκυρότητα του σχετικού πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

Τέλος, η συγκεκριμένη πιστοποίηση δείχνει την κοινωνική ευθύνη, το ενδιαφέρον της εταιρείας και τον σεβασμό προς τους πελάτες της και το κοινωνικό σύνολο.

Ο Οργανισμός πρέπει να καθορίσει Κανόνες Συμπεριφοράς και Κώδικα Δεοντολογίας για όλους τους υπαλλήλους (συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων και των εξωτερικών συνεργατών) ώστε να προωθεί τις αρχές του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Ο Κώδικας Δεοντολογίας πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλοι οι υπάλληλοι κατανοούν την ευθύνη τους, να προλαμβάνουν και να αναφέρουν τυχόν καταχρήσεις εξουσίας.