Στόχος, Αρχές & Φιλοσοφία

Βασικός Στόχος της Εταιρίας, είναι:

"Να κάνει το όνομα της Argos Security συνώνυμο με την παροχή υψηλών και ποιοτικά άριστων Υπηρεσιών Ασφαλείας σε όλη την Επικράτεια".

Θέλουμε να είμαστε η καλύτερη επιλογή των πελατών μας.

Γι’ αυτό και αναλαμβάνουμε πλήρως την υλοποίηση και την ευθύνη των έργων που μας αναθέτονται με αποκλειστικά οργανικό προσωπικό και μέσα και δεν δίνουμε υπεργολαβίες σε τρίτους.

Η εταιρική ευθύνη και η προσέγγιση στην επιχειρηματική πρακτική της, σχετίζονται άμεσα με τις θεμελιώδεις αρχές μας:

 • Να παρέχουμε Υπηρεσίες ανώτερης ποιότητας, αξίας και διάρκειας, που καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές απαιτήσεις του πελάτη
 • Να «κερδίζουμε» κ α θ η μ ε ρ ι ν ά  με την απόδοσή μας και τις προτάσεις μας, την εμπιστοσύνη των πελατών μας στον ευαίσθητο τομέα της ασφάλειας των εγκαταστάσεών του και των περιουσιακών του στοιχείων
 • Να συμπλέουμε και συμμορφωνόμαστε με την κείμενη Νομοθεσία
 • Μέσω της επιχειρηματικής μας πρακτικής να προστατεύουμε το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον, να υποστηρίζουμε την Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Να αποτελούμε μια δύναμη η οποία συνεισφέρει και αναπτύσσει τον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλειας στην Ελλάδα & τέλος,
 • Να είμαστε υπερήφανοι για τα επιτεύγματα μας.

Στόχος μας, ιδρύοντας την Argos Security, ήταν και παραμένει η δημιουργία ικανοποιημένων πελατών, οι οποίοι αποτελούν για μας τους πολύτιμους συνεργάτες μας. Η επίτευξη αυτού του στόχου θεωρούμε ότι είναι και η μεγαλύτερη επιτυχία μας, καθ’ όλη τη διάρκεια δραστηριοποίησης της εταιρείας μας στην Ελληνική αγορά. Η μακρόχρονη συνεργασία μας με στρατηγικούς πελάτες αποδεικνύει τα ανωτέρω.

Βασικοί άξονες της λειτουργίας της εταιρείας είναι: η ακρίβεια, ο επαγγελματισμός και η συνέπεια.

Η ποιότητα και η αξιοπιστία των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η δημιουργία επιχειρηματικών σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης επίσης, ήταν και εξακολουθεί να είναι ο κύριος γνώμονας λειτουργίας της εταιρείας.

Η εμπειρία, η τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναμικό μας, αποτελούν τη βάση της συνεχούς μας προσπάθειας για βελτίωση και ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της Εταιρείας  Argos Security:

 • Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο EN ISO 9001:2008που αφορά την «παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας»,με σκοπό την αύξηση ικανοποίησης των πελατών μας και την βελτίωση λειτουργίας και οργάνωσης της εταιρείας.
 • Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο OHSAS 18001:2007 και έχει δεσμευθεί ως προς την τήρηση και την διαρκή βελτίωσή του μέσω ανασκοπήσεων.
 • Το σύστημα αυτό έγκειται στην αναγνώριση των κινδύνων στον εργασιακό χώρο και την εκτίμηση και έλεγχο της επικινδυνότητάς τους.
 • Εξασφαλίζει τη διάθεση προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών με αποδεδειγμένη και εξειδικευμένη εμπειρία, σε κάθε Έργο Φύλαξης που αναλαμβάνει.
 • Διασφαλίζει την εχεμύθεια του προσωπικού της, καθώς και την ασφάλεια δεδομένων και στοιχείων των πελατών της.
 • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς την απόδοση και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ' επέκτασηολοκλήρου του Σ.Δ.Π.
 • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, καθώς και σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή/και Διεργασιών. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από την Διοίκηση της εταιρείας και στο τέλος κάθε έργου, αντίστοιχα.
 • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε Τμήματος της εταιρείας.
 • Διαθέτει στελέχη με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία και επενδύει στη συνεχή τους ενημέρωση και εκπαίδευση ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.
 • Λειτουργεί Εκπαιδευτικό Κέντρο Κατάρτισης του Προσωπικού Ασφάλειας όπου οι φύλακες περνούν την Βασική αλλά και την περιοδική - ανά διαστήματα - επανεκπαίδευση τους
 • Ελέγχει σε 24ωρη βάση τα διάφορα πόστα φύλαξης με Επόπτες Έργου, ανά περιοχή
 • Παρακολούθηση και υποβοήθηση των πόστων εργασίας πανελλαδικώς, από Κέντρο Σημάτων – Επιχειρήσεων, πλήρως εξοπλισμένο και στελεχωμένο που λειτουργεί σε 24ωρη βάση
 • Επικοινωνεί και ελέγχει επιπροσθέτως το προσωπικό φύλαξης, με  Δίκτυο Σταθμού Ασυρμάτων, ή πάροχο κινητής τηλεφωνίας
 • Βοηθά το έργο της φύλαξης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, με τα Οχήματα Περιπολίας (PATROL)
 • Παρέχει στο προσωπικό ασφαλείας άριστο υλικοτεχνικό εξοπλισμό
 • Λειτουργεί συστήματα μηχανογράφησης και λογιστικής παρακολούθησης των πελατών της.

Θεμελιώδες “μότο” της Εταιρικής Φιλοσοφίας μας είναι:

«Ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνουμε την αποστολή μας είναι εξίσου σημαντικός με την ίδια την αποστολή».

Τα συστατικά λοιπόν της επιτυχίας και καταξίωσής της Argos Security, ως αξιόπιστου και αξιόλογου συνεργάτη-προμηθευτή Υπηρεσιών Ασφαλείας είναι:

 • η σωστή Επιλογή του κατάλληλου προσωπικού ασφαλείας για την επάνδρωση στατικών και περιπολουσών φυλάξεων. Η Argos Security ακολουθεί μία ιδιαίτερα εξελιγμένη και πολυεπίπεδη διαδικασία πρόσληψης που διασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα του στελεχιακού δυναμικού της.
 • η Εκπαίδευση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την Argos Security, έτσι το εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο που λειτουργεί, παρέχει στο προσωπικό ασφαλείας όχι μόνο την βασική εκπαίδευση αλλά και περιοδική με στόχο την βελτίωση ακόμη περισσότερο του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • ο Έλεγχος της παροχής των υπηρεσιών ασφαλείας (απόδοση / ποιότητα), ο οποίος επιτυγχάνεται με την χρησιμοποίηση των έμπειρων Εποπτών και των εξελιγμένων τεχνολογικών μέσων από το 24ωρης λειτουργίας Επιχειρησιακό Τμήμα.
 • η Προμήθεια άριστου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Ασφαλείας από διεθνώς αναγνωρισμένους Οίκους.

Στο πελατολόγιό μας περιλαμβάνεται πληθώρα πελατών ειδικών προδιαγραφών όπως Οργανισμοί, Υπηρεσίες, Εργοτάξια, Βιομηχανίες, Νοσοκομεία, Γήπεδα και Αθλητικές Εγκαταστάσεις – Εκδηλώσεις, Τραπεζικά Ιδρύματα, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Οικοδομικά συγκροτήματα, Διαχειρίσεις Οικισμών & Κτιρίων, Αυτοκινητοβιομηχανίες, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Εκδοτικές Εταιρείες, κλπ.

Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων μας, η τεχνογνωσία μας, τα ηλεκτρονικά προϊόντα ασφαλείας (συστήματα συναγερμού, πυρανίχνευσης, κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, ελέγχου πρόσβασης), καλύπτουν απόλυτα και συνολικά τις ανάγκες των πελατών μας.

Η δραστηριοποίησή μας σε πανελλαδική βάση, μέσω Υποκαταστημάτων και Αντιπροσώπων μας σε τοπική βάση, καλύπτει τις ανάγκες των πελατών μας σε εθνικό επίπεδο.

Οι επαφές με το παγκόσμιο δίκτυο και η διαρκής ενημέρωσή μας, μας καθιστούν πρωτοπόρους στο είδος μας.

Οι δυνατότητές μας να χειριστούμε κατά το καλύτερο τρόπο θέματα ασφαλείας για τις ανάγκες των πελατών μας, εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη τους και προσαρμόζοντας τις προτάσεις μας ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες και συνθήκες καθενός ξεχωριστά, είναι ένα άλλο σημαντικό σημείο υπεροχής μας από τον ανταγωνισμό.

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η εταιρεία ARGOS SECURITY, αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.