Περιβαλλοντική Πολιτική - Ανακύκλωση

H Argos Security ΑΕ, αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη της οικονομίας εξαρτάται άμεσα από την βιωσιμότητα του οικοσυστήματος και ότι όλοι μαζί έχουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Έχοντας λοιπόν σαν στόχο της την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της σε αρμονία με την κοινωνία και το περιβάλλον, προχώρησε στον καθορισμό περιβαλλοντικής πολιτικής, προσπαθώντας να περάσει την φιλοσοφία αυτή στο οργανικό προσωπικό, αλλά και σε όλους τους συνεργάτες της.

Η Argos Security ΑΕ, αναγνωρίζει ότι οι ενεργειακές πηγές δεν είναι ανεξάντλητες και γι’ αυτό το λόγο πρέπει να χρησιμοποιούνται υπεύθυνα. Συνεπώς, η συμβολή της στην προστασία του περιβάλλοντος είναι διττή:

 1. Η εσωτερική διάσταση αναφέρεται στην προσπάθεια για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την δράση της.
 2. Η εξωτερική διάσταση αναφέρεται στην προσπάθεια αύξησης της περιβαλλοντικής αντίληψης όλων των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα (Διοίκηση, Υπάλληλοι, Συνεργάτες, Προμηθευτές), καθώς και στην ενίσχυση δράσεων εκτός της εταιρείας, που έχουν να κάνουν με την γενικότερη διαφύλαξη του περιβάλλοντος για τις επερχόμενες γενεές.

Η Argos Security, δεσμεύεται για την μελλοντική εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, καθώς και για την συμμόρφωση με τους ισχύοντες διεθνείς και εθνικούς κανονισμούς και κώδικες δεοντολογίας που αφορούν την λειτουργία του και την λήψη προληπτικών και διορθωτικών μέτρων για την αποτροπή της υποβάθμισης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.

Όλο το προσωπικό που εργάζεται στην Εταιρεία, στα κεντρικά της Γραφεία, αλλά και σε όλο το πανελλαδικό της δίκτυο, υποχρεούται να ακολουθεί τις σχετικές διαδικασίες και οδηγίες εργασίας καθώς και τις αναθεωρήσεις τους, που προκύπτουν από την εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένων Συστημάτων Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης.

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ως γενικοί και κύριοι στόχοι του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της επιχείρησης, καθορίζονται οι εξής:

 • η συνεχής ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος και η βελτίωση της εταιρικής οικολογικής μας συνείδησης και αποδοτικότητας
 • η συνεχής διερεύνηση ανάληψης προληπτικών ή διορθωτικών πρωτοβουλιών για την πιο παραγωγική χρήση των πόρων που απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας
 • η διαρκής προσπάθεια μείωσης των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον μέσω της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της, αλλά και μέσω της ανάληψης πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος.

Σε αυτά τα πλαίσια κινούμενη η Argos Security ΑΕ, έχει ξεκινήσει ενέργειες όπως ενδεικτικά:

 • Ανακύκλωση υλικών συσκευασίας, χαρτιού, πλαστικού, μη λειτουργικού τηλεπικοινωνιακού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μπαταριών και άλλων υλικών, σε όλα τα γραφεία και υποκαταστήματά μας πανελλαδικώς
 • Περιορισμός άσκοπης χρήσης χαρτιού, αξιοποιώντας στο έπακρο την σύγχρονη ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και επικοινωνία τόσο ενδοεταιρικά όσο και εκτός εταιρίας
 • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και την μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας, του χαρτιού και του νερού, σε όλα τα κτίρια στα οποία στεγάζονται  οι Υπηρεσίες της, όπως ενδεικτικά, αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων και των λαμπτήρων παλαιάς τεχνολογίας, με σύγχρονους οικολογικούς μείωσης της ηλεκτρολογικής ενέργειας κλπ.
 • Ενημέρωση με σκοπό την ευαισθητοποίηση και βελτίωση της οικολογικής συνείδησης σε όλους τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και στο πελατολόγιό της,
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση, με σκοπό να επεκταθεί η δυνατότητα αυτή (κατανόηση του περιβάλλοντος και επίδραση στην ανάπτυξή του), στον κάθε εργαζόμενο, αλλά και στον κάθε πολίτη γενικότερα,
 • Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών κριτηρίων στην αξιολόγηση και στο Σύστημα Προμηθειών της εταιρείας,
 • Συμμόρφωση με την κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία,
 • Συνεχή προσπάθεια για βελτίωση της περιβαλλοντικής μας επίδοσης και μείωση της περιβαλλοντικής μας επίδοσης και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της δραστηριότητάς μας,
 • Συμμετοχή σε ανοιχτό διάλογο για περιβαλλοντικά θέματα με Κοινωνικούς Εταίρους όπως εργαζόμενους, συνεργάτες, πελάτες, επιστημονικούς φορείς, κρατικούς ή μη ιδιωτικούς οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, με τις τοπικές κοινότητες και την κοινωνία εν γένει,
 • Η ενίσχυση προσπαθειών προστασίας της φύσης και του περιβάλλοντος, σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, (συμμετοχή σε δενδροφυτεύσεις, καθαρισμούς ακτογραμμών, μέσω ομάδων Εθελοντών – Δήμων & Περιφερειών, κλπ.).

Δέσμευση

Για την Argos Security ΑΕ, το περιβάλλον έχει δύο όψεις:

 • Μας περιβάλλει, άρα πρέπει να το κατανοούμε και να το υπολογίζουμε
 • Κατασκευάζουμε γι’ αυτό ρυθμιστικούς και αναπτυξιακούς μηχανισμούς για να ελέγχουμε την σχέση μας με αυτό

Δηλαδή το περιβάλλον το ερευνούμε και το διαχειριζόμαστε. Κι αυτό σε διεθνή, εθνική, περιφερειακή και τοπική κλίμακα. Ο κάθε απλός πολίτης, ο κάθε διοικητικός, ο κάθε πολιτικός, πρέπει να αντιλαμβάνονται τις περιβαλλοντικές αλλαγές και να επηρεάζουν την διαχείριση του περιβάλλοντος πράττοντας το καλύτερο γι’ αυτό. Κάτι τέτοιο όμως, το κάνουν πολύ λίγοι.

Η Argos Security AE, αναγνωρίζει ότι η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί συλλογική ευθύνη των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και των πολιτών και ότι η υπεύθυνη συμπεριφορά μας προς το φυσικό περιβάλλον βελτιώνει την ποιότητα της καθημερινής ζωής και ταυτόχρονα την ποιότητα ζωής και ευμάρειας των επόμενων γενεών και γι’ αυτό δεσμεύεται ότι σταθερά προσανατολισμένη στον στόχο αυτό, θα προσπαθεί πάντα να κάνει το καλύτερο για το Περιβάλλον.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Πρωταρχική επιδίωξη της εταιρείας ARGOS SECURITY A.E. είναι η καθοριστική συμβολή στην επίτευξη των εθνικών στόχων, όπως αυτοί καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία, καθώς και ο αποτελεσματικός έλεγχος του κόστους της Εναλλακτικής Διαχείρισης των ΑΗΗΕ (Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού).

Η ευρωπαϊκή οδηγία, που ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο από το Μάιο του 2014, ορίζει ότι από το 2016 η ποσότητα που οφείλει να συγκεντρώνει και να ανακυκλώνει κάθε κράτος-μέλος ανέρχεται στο 45% του μέσου όρου του βάρους των συσκευών που αγοράστηκαν την αμέσως προηγούμενη τριετία. Το 2019 το ποσοστό αυτό θα πρέπει να έχει φτάσει στο 65%, ενώ αυξάνονται αντίστοιχα και κατά 5% οι ποιοτικοί στόχοι. Μέχρι και το 2015 οι εθνικοί στόχοι περιελάμβαναν τη χωριστή συλλογή τουλάχιστον 4 kg ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης κατά μέσο όρο ανά κάτοικο και ανά έτος.

Τίποτα από τα παραπάνω δε μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την συστηματική συμμετοχή όλων και της εταιρείας μας συμπεριλαμβανομένης.

Η Εταιρεία μας συμμετέχει στην περιβαλλοντική εκστρατεία με υπευθυνότητα και αγάπη για το περιβάλλον.

Ανακυκλώνουμε ως ARGOS SECURITY A.E. σε συνεργασία με την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. που μας προμηθεύει τα σκεύη για τα ανακυκλωμένα αντικείμενα και υλικά, όπως Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό, μπαταρίες, λάμπες, τόνερ και μελάνια εκτυπωτών, αλουμίνιο, μέταλλα, πλαστικό, χαρτί.

Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός θεωρείται ο εξοπλισμός, που έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί υπό ονομαστική τάση έως 1000 V εναλλασσόμενου ρεύματος ή έως 1 500 V συνεχούς ρεύματος. Κατά συνέπεια, μπορείτε να ανακυκλώνετε οποιαδήποτε ηλεκτρική και ηλεκτρονική συσκευή σας που μπαίνει στην πρίζα ή λειτουργεί με μπαταρία συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων.

Ανακύκλωση Χαρτιού

Το χαρτί αποτελεί ίσως το πλέον κατάλληλο υλικό για ανακύκλωση. Εφημερίδες, χαρτοκιβώτια και χαρτοσακούλες, αλλά ακόμη και καλής ποιότητας χαρτί μπορούν να κατασκευαστούν με πρώτη ύλη παλιό χαρτί

Ανακύκλωση Πλαστικού

Τα πλαστικά είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικά για το περιβάλλον επειδή δεν αποικοδομούνται. Παρόλα αυτά, έχουν αναπτυχθεί πλέον τεχνικές οι οποίες επιτρέπουν την μερική επεξεργασία των πλαστικών που συσσωρεύονται στα στερεά απορρίμματα ώστε να παραχθεί μεθάνιο για να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο

Η εταιρεία μας προωθεί με κάθε δυνατότητα συμμετέχοντας στην περιβαλλοντική αυτή εκστρατεία την προστασία του περιβάλλοντος καθώς κάνει και εξοικονόμηση ενέργειας παροτρύνοντας τους υπαλλήλους με κάθε τρόπο.

Αυτό καθιστά την εταιρεία μας υπεύθυνη, αξιόλογη συνειδητή και αξιόπιστη!