Μέσα & Εξοπλισμός

Το προσωπικό, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του χρησιμοποιεί κατάλληλο εξοπλισμό και μέσα, αφενός για την ασφάλεια και διευκόλυνση του, αφετέρου δε για τη δημιουργία των απαιτούμενων αποδεικτικών στοιχείων για τον έλεγχο της απόδοσης και επίδοσης αυτού. Το προσωπικό ασφαλείας είναι υπεύθυνο και θα φροντίζει για την καλή κατάσταση και λειτουργία του παρεχόμενου από την εταιρεία ή, κατά περίπτωση, από τον φορέα ανάθεσης, διατιθέμενο εξοπλισμό.

Ο βασικός εξοπλισμός του Υπαλλήλου Ασφαλείας της ARGOS SECURITY, που θα διατεθεί για την φύλαξη των εγκαταστάσεων του φορέα ανάθεσης, θα περιλαμβάνει τα παρακάτω υλικά και μέσα:

 1. Στολή με τα παρελκόμενα αυτής και ειδικό ιματισμό, όπως η προβλεπόμενη και εγκεκριμένη στολή της Εταιρείας
 2. Υπηρεσιακή Ταυτότητα με τα στοιχεία του κάθε υπάλληλου
 3. Βιβλίο Συμβάντων – ένα σε κάθε πόστο φύλαξης
 4. Βιβλίο Εισερχομένων – Εξερχομένων ατόμων (ένα για κάθε πόστο φύλαξης)
 5. Βιβλίο Εισερχόμενων – Εξερχόμενων Οχημάτων (ένα για κάθε πόστο φύλαξης)
 6. Κανονισμός Ασφαλείας – Καθηκοντολόγιο (ένα για κάθε πόστο φύλαξης)
 7. Φανοί τύπου MAG LITE (των τριών ενσωματωμένων μπαταριών), επαναφορτιζόμενοι και αντίστοιχοι φορτιστές για την φόρτισή τους
 8. Μεταλλικές σφυρίχτρες ισχυρής εντάσεως για εφοδιασμό όλων των φυλάκων
 9. Κινητό τηλέφωνο ή αναλόγως φορητούς Ρ/Τ, ανά πόστο φύλαξης και τους αντίστοιχους φορτιστές, ώστε να είναι πάντοτε σε λειτουργία

Ο ειδικός εξοπλισμός του Υπαλλήλου Ασφαλείας της ARGOS SECURITY που θα διατεθεί για την φύλαξη των εγκαταστάσεων του φορέα ανάθεσης, θα περιλαμβάνει:

 1. Κατάλογο υπευθύνων της ARGOS SECURITY (ένας σε κάθε πόστο φύλαξης)
 2. Ανακλαστικό Γιλέκο υψηλής ευκρίνειας (αναλόγως των αναγκών, ένα για κάθε φύλακα που θα απασχοληθεί στοέργο)
 3. Αλεξίσφαιρα γιλέκα υψηλής αντοχής
 4. Ειδικά γάντια μιας χρήσεως, για την αντιμετώπιση ειδικών περιστατικών, όπως ενδεικτικά παροχή πρώτων βοηθειών,αποκομιδή εστιών μόλυνσης και άλλες περιπτώσεις.
 5. Φορητό μεγάφωνο ανακοινώσεων (εάν απαιτηθεί)
 6. Κατάλογο τηλεφώνων υπευθύνων του φορέα ανάθεσης (ένας σε κάθε πόστο φύλαξης)
 7. Όχημα PATROL, ειδικά επανδρωμένο & εξοπλισμένο, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Εποπτεία από τον Διευθυντή Έργου, τον Βοηθό του, τον Επιχειρησιακό Διευθυντή και τους Επόπτες Έργου σε άτακτα χρονικά διαστήματα.
 • Διάθεση άριστα εκπαιδευμένων και έμπειρων φυλάκων.
 • Άμεση αποστολή επανδρωμένου και εξοπλισμένου περιπολικού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, κατόπιν ενημέρωσης από τον φύλακα βάρδιας ή τον Επόπτη.
 • Εφοδιασμός του πόστου φύλαξης με κουτί Πρώτων Βοηθειών, εξοπλισμένο, ώστε να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
 • Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης, ύψους 10.000.000,00 €.
 • Τήρηση διαδικασιών - Πιστοποιητικά Ποιότητας EN ISO 9001:2015 και επιπλέον Πιστοποιητικό Ποιότητας για την Διαχείριση Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας κατά το διεθνές πρότυπο EN ISO 45001: 2018.