Κώδικας Συμπεριφοράς

O παρών Κώδικας Συμπεριφοράς προσδιορίζει τις αρχές ARGOS SECURITY, αλλά και τις απαιτήσεις της από τους προμηθευτές εμπορευμάτων και υπηρεσιών της σχετικά με την ευθύνη τους προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η ARGOS SECURITY, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις απαιτήσεις του Κώδικα Συμπεριφοράς. Σε αυτή την περίπτωση, η ARGOS SECURITY απαιτεί από τους εργαζόμενους και τους προμηθευτές της, να αποδεχτούν αυτές τις λογικές μεταβολές.

Η ARGOS SECURITY, δηλώνει επίσημα με το παρόν ότι δεσμεύεται :

Τήρηση των νόμων

 • να τηρεί τους νόμους της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Απαγόρευση της διαφθοράς και της δωροδοκίας

 • να μην ανέχεται καμία μορφή διαφθοράς ή δωροδοκίας ή να μην εμπλέκεται με κάποιο τρόπο σε αυτή, συμπεριλαμβανομένων παράνομων πληρωμών ή παρόμοιων δωρεών σε κρατικούς λειτουργούς για να επηρεάσουν την λήψη απόφασης.

Σεβασμός των βασικών δικαιωμάτων των εργαζομένων

 • να προάγει την ισότητα ευκαιριών και ίση μεταχείριση των εργαζομένων ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής, εθνικότητας, κοινωνικής καταγωγής, ενδεχόμενης αναπηρίας, σεξουαλικής προτίμησης, πολιτικής ή θρησκευτικής πεποίθησης καθώς και του φύλου ή της ηλικίας τους.
 • να σέβεται την προσωπική αξιοπρέπεια, ιδιωτική ζωή και τα ατομικά δικαιώματα του καθενός.
 • να μην απασχολεί κάποιον ενάντια στη θέλησή του ή να τον εξαναγκάζει να εργαστεί.
 • να μην ανέχεται την όποια απαράδεκτη μεταχείριση του εργατικού δυναμικού, όπως για παράδειγμα ψυχική σκληρότητα, σεξουαλική και προσωπική επίθεση ή διάκριση.
 • να μην επιτρέπει την όποια συμπεριφορά (συμπεριλαμβανομένων χειρονομιών, λόγων και σωματικών επαφών), η οποία είναι καταναγκαστική, απειλητική, σεξουαλική, καταχρηστική ή εκμεταλλευτική.
 • να φροντίζει για την δίκαιη αμοιβή των εργαζομένων και να εγγυάται τον επίσημα καθορισμένο ελάχιστο μισθό.
 • να τηρεί το δια νόμου καθορισμένο μέγιστο ωράριο εργασίας.
 • εφ’ όσον νομικά επιτρεπτό, να αναγνωρίζει την ελευθερία της οργάνωσης των απασχολούμενων και ούτε να προτιμά, αλλά ούτε και να αδικεί μέλη οργανώσεων εργαζομένων ή συνδικάτων.

Απαγόρευση της παιδικής εργασίας

 • να μην προσλαμβάνει υπαλλήλους, να μην απασχολεί γενικώς ή να εκμεταλλεύεται σύμφωνα με τα άρθρα 138 & 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας, ανήλικους κάτω των δέκα πέντε (15) ετών.

Υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων

 • να αναλαμβάνει την ευθύνη για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
 • να περιορίζει τους κινδύνους και να φροντίζει για τα καλύτερα δυνατά προληπτικά μέτρα κατά των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
 • να προσφέρει εκπαίδευση και να διασφαλίζει, ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι ειδικευμένοι στο θέμα εργασιακή ασφάλεια.
 • να οργανώνει ή να εφαρμόζει ένα σύστημα οργάνωσης εργασιακής ασφάλειας σύμφωνα με OHSAS 18001 ή ένα ισάξιο σύστημα.

Προστασία του περιβάλλοντος

 • να φροντίζει για την προστασία του περιβάλλοντος αναφορικά με τα νομικά και διεθνή πρότυπα.
 • να μειώνει τις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις και να βελτιώνει συνεχώς την προστασία του περιβάλλοντος.
 • να οργανώνει ή να εφαρμόζει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με την διεθνή και εθνική νομοθεσία.

Εφοδιαστική αλυσίδα

 • να προάγει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την τήρηση των περιεχομένων του Κώδικα Δεοντολογίας στους προμηθευτές του.
 • να τηρεί τις αρχές της μη διάκρισης στην επιλογή των προμηθευτών και στην επικοινωνία μαζί τους.