Εμπειρία

Η πολυετής εμπειρία της ARGOS SECURITY από την φύλαξη παρεμφερών μεγάλων και με ιδιαίτερες απαιτήσεις ασφάλειας εγκαταστάσεων, μας έχει δώσει το επιπλέον προσόν της απόλυτης γνώσης (Know How) και οργάνωσης των διαδικασιών ασφαλείας των εγκαταστάσεων της αναθέτουσας Αρχής.

Η ARGOS SECURITY, επανδρωμένη από έμπειρα και με μεγάλη εξειδίκευση στον κλάδο της Ασφάλειας Διευθυντικά στελέχη, από την ίδρυσή της προσφέρει τις ποιοτικότερες υπηρεσίες φύλαξης σε δημόσιους, κρατικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς. Τα συστατικά της επιτυχίας και καταξίωσής της, ως μεγάλου και αξιόλογου συνεργάτη – προμηθευτή υπηρεσιών ασφαλείας είναι:

 • η σωστή Επιλογή με αυστηρά κριτήρια και τοποθέτηση του «κατάλληλου» προσωπικού ασφαλείας στην «κατάλληλη» θέση, προκειμένου να επανδρωθεί το κάθε πόστο φύλαξης με την ποιοτικότερη Ομάδα Έργου. Η ARGOS SECURITY ακολουθεί μία ιδιαίτερα εξελιγμένη διαδικασία πρόσληψης που διασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα του στελεχιακού δυναμικού της, Κατόπιν, κατά την διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης και πριν την τοποθέτησή τους σε οποιοδήποτε πόστο, γίνεται αξιολόγηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του κάθε φύλακα ξεχωριστά. Τέλος και αφού έχουν σημειωθεί τα ιδιαίτερα προσόντα του καθενός, γίνεται η διανομή τους ορθολογικά, σε πόστα με αντίστοιχες απαιτήσεις.
 • η Εκπαίδευση για την ARGOS SECURITY αποτελεί την βάση, τον ακρογωνιαίο λίθο για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Μετά το ανωτέρω στάδιο της αξιολόγησης, το προσωπικό ασφαλείας που έχει ξεχωρίσει και επιλεγεί για συνεργασία, περνάει την «βασική» εκπαίδευση στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο της εταιρείας μας. Κατά την διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης είναι σε διαρκή παρακολούθηση από τους εκπαιδευτές του και αφού περάσει επιτυχώς όλες τις δοκιμασίες, προχωρεί η ενσωμάτωσή του σε πόστο φύλαξης, όπου θα περάσει πλέον την δεύτερη, εξειδικευμένη («on the job») εκπαίδευση. Ανά διαστήματα, όλο το δυναμικό περνάει περιοδική επανεκπαίδευση (re-training), φρεσκάροντας τις γνώσεις του, με στόχο την βελτίωση ακόμη περισσότερο του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών,
 • ο Έλεγχος της παροχής των υπηρεσιών ασφαλείας, επιτυγχάνεται με την χρησιμοποίηση των έμπειρων Εποπτών που εφοδεύουν σε άτακτα χρονικά διαστήματα σε όλα τα πόστα για έλεγχο του επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των εξελιγμένων τεχνολογικών μέσων από το 24ωρης λειτουργίας Επιχειρησιακό Τμήμα & Κέντρο Λήψης Σημάτων.

Το προσωπικό ασφαλείας της ARGOS SECURITY θα εκτελεί τα καθήκοντα Φύλαξης που του έχουν ανατεθεί, διασφαλίζοντας τον έλεγχο και την φύλαξη για την αντιμετώπιση των απειλών και γενικά σε κάθε περίπτωση που τίθεται σε κίνδυνο η ζωή, η ακεραιότητα και η περιουσία του προσωπικού και των επισκεπτών των εγκαταστάσεων του φορέα ανάθεσης, σύμφωνα με τις Υποχρεώσεις, τα Γενικά καθήκοντα όπως αυτά περιγράφονται στην Διακήρυξη του Διαγωνισμού αλλά και του «Φάκελου Οργάνωσης της Φύλαξης» που θα κατατεθεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ανάδειξη μας σαν ανάδοχου της Φύλαξης.

Θα ενημερωθεί, μελετήσει και εξοικειωθεί με τις εσωτερικές διαδικασίες ασφαλείας του φορέα ανάθεσης και του «Αναλυτικού Σχεδίου Φύλαξης», ώστε να είναι σε θέση, ένα απαιτηθεί να τις χειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι διαδικασίες αυτές προβλέπουν ποιες ακριβώς ενέργειες πρέπει να γίνουν και με ποια προτεραιότητα σε κάθε έκτακτο συμβάν πχ. ληστεία, διάρρηξη, πυρκαγιά, τρομοκρατική ενέργεια, φθορές, βανδαλισμούς, κ.α.

Διευκρινίζεται ότι οι Υπηρεσίες φύλαξης θα παρέχονται με τρόπο που δεν θα παρακωλύεται η διεξαγωγή των εργασιών των υπαλλήλων των εγκαταστάσεων του φορέα ανάθεσης. Αντίθετα το προσωπικό ασφαλείας θα είναι αρωγός στην προσπάθεια του προσωπικού των για παροχή καλύτερων υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση του κοινού και την ανάπτυξη του «κοινού αισθήματος ασφάλειας» στις εγκαταστάσεις του φορέα ανάθεσης.

Για την υλοποίηση των υπηρεσιών φύλαξης, έχει ληφθεί υπόψη ο ευαίσθητος χαρακτήρας των εγκαταστάσεων του πελάτη, (μεγάλοι ανοικτοί και κλειστοί χώροι, περιβαλλοντική φροντίδα, κίνηση οχημάτων, επιστημονικού, διοικητικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, επισκεπτών, πολιτών και προμηθευτών) και με απόλυτο σεβασμό στον χαρακτήρα αυτόν, έχουν επιλεχθεί τα μέτρα Ασφάλειας που προτείνονται και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί.

Όλες οι διαδικασίες Ασφάλειας & Ελέγχου και τα συγκεκριμένα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας σε κάθε χώρο φύλαξης τελούν και προβλέπονται αναλυτικά από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητας – ΕΝ ISO 9001:2015, με το οποίο είναι πιστοποιημένη η Εταιρεία μας και είναι στην διάθεση του Φορέα Ανάθεσης, για οιονδήποτε έλεγχο και επιβεβαίωση.

Η ARGOS SECURITY, λόγω της εμπειρίας της, των διαδικασιών ποιότητας που ακολουθεί και την ενσωμάτωση και προσαρμογή ποιοτικών κριτηρίων στις ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά («focusing customer needs»), έχει ένα χαρτοφυλάκιο πελατών που περιλαμβάνει φορείς του Δημόσιου Tομέα και αρκετές από τις μεγαλύτερες Ιδιωτικές Εταιρείες, ποικίλων ενδιαφερόντων και αντικειμένου, όπως ενδεικτικά, Νοσοκομεία, Τραπεζικά Ιδρύματα, Βιομηχανίες, Αλυσίδες Καταστημάτων, Ναυτιλιακές, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Διαχειρίσεις Οικισμών & Κτιρίων, Αυτοκινητοβιομηχανίες, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Εκδοτικές Εταιρείες, κλπ. (στην διάθεσή σας εάν μας ζητηθεί).

Αναμφισβήτητο κριτήριο αποτελεσματικής οργάνωσης και ποιότητας, αποτελεί το γεγονός ότι η ανάθεση αρκετών από τα ανωτέρω έργα, έγινε κατόπιν συμμετοχής μας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς με προδιαγραφές υψηλού επιπέδου και αυξημένων τεχνικών απαιτήσεων.

Αρκετοί επίσης από τους πελάτες μας, έχουν χαρακτηριστικά παρόμοια με τον Φορέα Ανάθεσης, ενισχύοντας έτσι περισσότερο την καταλληλότητα και την επιλογή της ARGOS SECURITY για την διεκπεραίωση του Έργου Φύλαξης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ARGOS SECURITY

 • Η Εταιρεία μας είναι στελεχωμένη με άριστους επιτελείς, επιστήμονες και πρώην ανώτερα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, με εξειδικευμένες γνώσεις και πολύχρονη εμπειρία σε θέματα φύλαξης και ασφαλείας, κατά τα διεθνή πρότυπα
 • Έχουμε εγκαταστήσει και εφαρμόζουμε αναβαθμισμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 και Σύστημα Διαχείρισης Επαγγελματικής Υγείας & Ασφάλειας κατά το πρότυπο ISO 45001:2018 και κατέχουμε πιστοποιητικά BQC και το αυστριακό TUV CERT με σκοπό την αύξηση ικανοποίησης των πελατών μας και την βελτίωση λειτουργίας και οργάνωσης της εταιρείας
 • Είμαστε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στον κλάδο μας
 • Ακολουθούμε ειδικές και αυστηρές διαδικασίες προσλήψεως του Προσωπικού Ασφάλειας
 • Λειτουργούμε Εκπαιδευτικό Κέντρο Κατάρτισης του Προσωπικού Ασφάλειας όπου οι φύλακες περνούν την Βασική αλλά και την περιοδική - ανά διαστήματα - επανεκπαίδευση τους
 • Ελέγχουμε σε 24ωρη βάση τα διάφορα πόστα φύλαξης με Επόπτες Έργου, ανά περιοχή
 • Παρακολούθηση και υποβοήθηση των πόστων εργασίας από Κέντρο Σημάτων – Επιχειρήσεων, πλήρως εξοπλισμένο και στελεχωμένο που λειτουργεί σε 24ωρη βάση
 • Βοηθούμε το έργο της φύλαξης με τα Οχήματα Περιπολίας (PATROL)
 • Παρέχουμε στο προσωπικό ασφαλείας άριστο υλικοτεχνικό εξοπλισμό
 • Επικοινωνούμε και ελέγχουμε επιπροσθέτως το προσωπικό φύλαξης, με Δίκτυο Σταθμού Ασυρμάτων ή πάροχο κινητής τηλεφωνίας
 • Στο πελατολόγιό μας περιλαμβάνεται πληθώρα πελατών ειδικών προδιαγραφών όπως Οργανισμοί, Υπηρεσίες, Εργοτάξια, Βιομηχανίες, Νοσοκομεία, Γήπεδα και Αθλητικές Εγκαταστάσεις – Εκδηλώσεις, Τραπεζικά Ιδρύματα, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Οικοδομικά συγκροτήματα, Διαχειρίσεις Οικισμών & Κτιρίων, Αυτοκινητοβιομηχανίες, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Εκδοτικές Εταιρείες, κλπ. (στην διάθεσή σας εάν μας ζητηθεί).
 • Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων μας, η τεχνογνωσία μας, τα ηλεκτρονικά προϊόντα ασφαλείας (συστήματα συναγερμού, πυρανίχνευσης, κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, ελέγχου πρόσβασης), καλύπτουν απόλυτα και συνολικά τις ανάγκες των πελατών μας
 • Η δραστηριοποίησή μας σε πανελλαδική βάση μέσω Υποκαταστημάτων και εξουσιοδοτημένων συνεργατών (Δίκτυο)
 • Λειτουργούμε συστήματα μηχανογράφησης και λογιστικής παρακολούθησης των πελατών μας
 • Οι διεθνείς επαφές με το παγκόσμιο δίκτυο και η διαρκής ενημέρωσή μας, μας καθιστούν πρωτοπόρους στο είδος μας
 • Οι δυνατότητές μας να χειριστούμε κατά το καλύτερο τρόπο θέματα ασφαλείας για τις ανάγκες των πελατών μας
 • Τα άριστα οικονομικά μας αποτελέσματα